Obecní policie Velké Přílepy


Působnost

Vydáno dne 04. 09. 2007 (14911 přečtení)

Vážení spoluobčané,
rád bych Vás informoval o zřízení obecní policie Velké Přílepy.
Obecní policie Velké Přílepy, byla zřízena na základě vyhlášky zastupitelstva obce Velké Přílepy č.1/2006, (kterou se zřizuje obecní policie Velké přílepy) dle § 35a zákona č.128/2000Sb., o obcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením
§1 odst.zákona ČNR č.553/1991Sb.o obecní policii ve znění pozdějších předpisů. чай мате

Obecní policie dále působí na základě veřejnoprávní smlouvy v obcích Úholičky,
Tursko, Svrkyně - Hole a Lichoceves - Noutonice.
Služebna obecní policie se nachází v obci Velké Přílepy Pražská č.p.45.

Obecní policie se zabývá např. ochranou a bezpečnosti osob a majetku, dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití, přispívá v rozsahu stanoveném tímto nebo jiným zákonem k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, dále odhaluje přestupky a jiné správní delikty a upozorňuje fyzické
a právnické osoby na porušování obecně závazných právních přepisů a činí opatření k nápravě.

Obecní policie občanům dále nabízí možnost kontroly Vaší opuštěné nemovitosti(pokud se vzdálíte na další dobu) se zaměřením, zda nedošlo
k jejímu poškození, nebo neoprávněnému vniknutí. Dále nabízí řidičům v katastru těchto obcí tzv.barevný program, který nám umožňuje rozeznávat vozidla, která do katastru obce patří a to hlavně v nočních hodinách. Jedná se o samolepku, která bude umístěna vně zadního skla vozidla a bude mít evidenční číslo. Takto označená vozidla jsou snáze identifikovatelná a tím není potřeba v pozdních nočních hodinách kontrolovat posádky těchto vozidel (pokud se nedopustí přestupku či jiného protiprávního jednání).
Rádi bychom ve spolupráci s obcemi a školou působili na výchovu dětí školou povinných, půjde především o dopravní výchovu a osvětu před alkoholem a drogami.

Obecní policie Velké Přílepy působí na katastrech obcí Velké Přílepy, Úholičky ,Tursko, Svrkyně - Hole a Lichoceves - Noutonice.
Zde vykonávají strážníci s pověření shora uvedených obcí hlídkovou a preventivní činnost, která je zaměřena na bezpečnost občanů a jejich majetku.
Strážníci opakovaně v minulosti předvedli své kvality, když zadrželi pachatele trestních činů a nebo zabránili osobám v páchání trestných činů.
Strážníci dále dohlížejí na dodržování zákona o silničním provozu, jak jim ukládají zákony č.553/1991Sb. a č. 361/2000Sb., kdy se převážně zaměřují na lokality, ve kterých se pohybují chodci a děti.V této činnosti jim pomáhá vybavení v podobě radaru k měření rychlosti vozidel a jiná záznamová zařízení (dohlížecí kamerový systém). Výsledky činnosti OP lze sledovat na webových stránkách :www.obecnipolicie.info.

Bohužel, jak to tak bývá, nic není zadarmo, ale vzhledem k bezpečnostní politice tohoto státu se to určitě občanům obcí vyplatí. Je přeci důležité žít v bezpečí a moci se spolehnout na orgán místní samosprávy, který v případě potřeby okamžitě pomůže a učiní opatření k nápravě. V současné době jsou obce nuceny zabezpečovat veřejný pořádek na katastrech obcí svými prostředky, a proto by tyto prostředky měly být efektivně využity, což garantuje spolupráce s OP Velké Přílepy.

Vzhledem k narůstající migraci občanů, kteří si s příchodem do obcí přinášejí svůj majetek a chtějí si ho v klidu a rodinné pohodě užívat, dochází i k nárustu trestné činnosti proti tomuto majetku i občanům.
Trestnou činnost většinou páchají lidé s pestrou trestní minulostí, proto není jednoduché proti takovým osobám zasahovat.
Nedoporučujeme občanům, aby se s těmito osobami blíže setkávali, nebo se pokoušeli proti těmto osobám zakročit. Vždy je nutné na tento problém upozornit obecní či státní policii.
Ve většině případech bude první na místě obecní policie,protože se pohybuje neustále v terénu, který monitoruje a snaží se působit preventivně.
Proto je na strážníky OP čím dál více kladen důraz na vzdělání a další odborné dovednosti. Jak se říká těžko na cvičišti, lehko na bojišti a při zákroku strážníků to platí určitě.Je velmi důležité, aby zakročující strážník rychle vyhodnotil situaci a dokázal zákrok úspěšně dokončit za použití prostředků, které mu svěřují zákony v souvislosti s jeho výkonem služby.
Vzhledem k narůstajícím případům agresivity ze strany pachatelů trestných činů, bude zřízen u obecní policie ERT tým. Jedná se o speciálně vycvičené strážníky, kteří budou reagovat na nebezpečné situace. V poslední době se strážnící stále častěji setkávají s ozbrojenými pachateli a agresivními osobami, které neváhají použít střelnou nebo jinou zbraň proti zakročujícím strážníkům.

Obecní policie Velké Přílepy spolupracuje na zřízení a výcviku členů ERT týmu s americkou policií ve státe Oklahoma. Američtí kolegové poskytují strážníkům informace o výcviku a vybavení ERT týmu. Dále je seznamují s postupem americké policie při řešení drogové problematiky. I přesto,že v USA platí dokonalejší zákony, které pomáhají policii důrazně vymáhat a prosazovat právo, je možné některé postřehy uplatnit i v našem právním systému.Výcviku členů ERT týmu se zúčastní i instruktor policie. Na žádost kolegů z USA nebudeme zveřejňovat podrobnější informace k výcviku členů ERT týmu.

Mezi práci strážníků OP Velké Přílepy patří i preventivní a osvětová činnost v rámci vzdělávání nejmenších spoluobčanů(dětí), které jsou v současné době nejvíce ohroženy negativními vlivy společnosti. Patří sem hlavně drogová problematika a dopravní vzdělávání v současné době je nutné děti upozorňovat i na skutečnosti týkající se pedofilie a podobných nebezpečí.

Obecní policie Velké Přílepy působí v Našem regionu již 7 let a za dobu tohoto působení si získala mnoho příznivců. Několikrát byla vyhodnocena jako jedna z nejlepších obecních policií ve Středočeském kraji.
Strážníci svojí službou přinášejí mezi občany klid a pocit bezpečí, který je nutný pro kvalitní a plnohodnotný život. Najdou se však i tací jedinci, kteří strážníky pomlouvají a neváží si jejich práce.
Jak se říká „četník představuje zákon a pořádek“, proto bude vždycky nepopulární,ale stráž-níci si toto poslání zvolili sami a jsou rádi, že mohou lidem pomáhat. Tady se dostáváme k jádru věci a rozdílu mezi státní policií a strážníky.
Státní policisté nemají převážně k lokalitě kde vykonávají svojí činnost žádné citové vazby a doufají, že budou brzo přeloženi na jiné místo co nejblíže k jejich domovu. Strážníci se převážně znají s občany z časté hlídkové činnosti a záleží jim na pořádku v obcích. Jejich práce v terénu neuniká zvědavým spoluobčanům, kteří se strážníkům svěřují se svými problémy a žádostmi.
Strážníci mohou v daných případech improvizovat v mezích zákona, ale policista musí vyčkat na souhlas vedení, který dorazí v mnoha případech pozdě.V poslední době se občané častěji obracejí na strážníky, protože nemusejí absolvovat byrokratické procedury státní policie.
Vím, že jim tyto procedury nařizuje mnohdy nesmyslný zákon, předpis, ale kdo jiný by měl vznést námitky proti těmto nesmyslným postupům než policie.
Proto se strážníci obecní policie rozhodli nabídnout ochranu i spoluobčanům, kteří žijí v obcích přímo sousedících s katastry obcí Velké Přílepy, Úholičky, Tursko, Svrkyně - Hole a Lichoceves - Noutonice. Budou-li mít obce zájem na spolupráci s Obecní policií Velké Přílepy je důležité kontaktovat vedení obce Velké Přílepy jako zřizovatele obecní policie.
Jako velitel Obecní policie Velké Přílepy mohu garantovat plnou profesionalitu a nasazení strážníků k udržení veřejného pořádku ve Vaší obci.

Dotazy je možné zasílat na e-mail:obecnipolicie@seznam.cz, na těchto webových stránkách bude obecní policie informovat o své činnosti.

Je možné také telefonovat na tel+fax - 220930595
nebo mobilní telefon tel.č.: 731 574 283
,
návštěvu na služebně obecní policie je třeba předem dohodnut.

Usilujeme o to, aby pořádek a bezpečí nebyly jen prázdné pojmy. Tímto se s Vámi loučím a přeji všem slušným lidem mnoho zdaru v osobním životě.

Vrchní strážník Karel Král

s telefonními čísly

 
 

Webmaster Tomáš Křivánek / Powered by phpRS Obecní policie Velké Přílepy 2007 - 2016